regulamin

Home/regulamin
regulamin 2019-09-17T21:40:56+00:00

ISzkolenia

Szkolenia organizowane są adekwatnie do ich opisów i terminów szczegółowo omówionych w ofercie szkoleń dostępnej na stronie www.arkomed.pl

II. Zgłoszenie uczestnictwa

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do Organizatora, korzystając z formularza online umieszczonego w zakładce „szkolenia” na www.arkomed.pl lub mailowo biuro.osteo@gmail.com Wiadomość zwrotna, wysłana przez koordynatora ds. szkoleń jest jedynie potwierdzeniem zapisu na listę uczestników.
 2. O ostatecznej kwalifikacji do udziału w szkoleniu decyduje wpłata opłaty rekrutacyjnej. Opłata rekrutacyjna jest kosztem organizacyjnym i nie podlega zwrotowi. Wyjątek stanowi sytuacja odwołania kursu przez Organizatora.
 3. W przypadku wyczerpania liczby miejsc na szkoleniu, Osoby, które wysłały formularz zgłoszeniowy, a nie wpłaciły zaliczki zostają umieszczone na liście rezerwowej.
 4. Całość kwoty za szkolenie należy wpłacić w terminie wyznaczonym przez Organizatora, na przesłany za pomocą wiadomości e-mail numer rachunku bankowego. Za dzień płatności uznaje się dzień uznania środków przez rachunek bankowy Organizatora. W przypadku otrzymania potwierdzenia zgłoszenia uczestnictwa z błędnymi danymi, zgłaszający jest zobligowany do korekty błędnych danych i przesłania prawidłowych danych e-mailem lub telefonicznie w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku niedopełnienia tego warunku, reklamacje związane z błędnie wystawionym certyfikatem nie będą uznawane.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu strony internetowej www.arkomed.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością serwisu z infrastrukturą informatyczną Organizatora.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiającego w zamówieniu oraz za usuwanie i/lub blokowanie wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie elektronicznym używanym przez Zamawiającego.
 7. Celem uniknięcia blokowania przez Zamawiającego miejsc na poszczególnych szkoleniach poprzez zgłaszanie Uczestników na szkolenie lub niewpłacanie zaliczek oraz celem uniknięcia innych niż powyżej wskazanych czynności Zamawiającego, co do których Organizator ma uzasadnione podejrzenia, że zmierzają lub mogą zmierzać do naruszenia interesów Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania zgłoszenia.

 

III. Rezygnacja z uczestnictwa – odstąpienie od umowy przez Zamawiającego

 1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi mailowo na adres: biuro.osteo@gmail.com
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa:

– opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, wyjątkiem jest odwołanie kursu przez Organizatora; – opłatę rekrutacyjną Uczestnik może przenieść na wskazany przez siebie kurs, na który są dostępne wolne miejsca lub na osobę w zastępstwie; – zwrot pozostałej kwoty wpłaconej przez Zamawiającego (bez opłaty rekrutacyjnej) pozostaje do rozpatrzenia przez Organizatora.

 1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa od momentu zapisu do 4 tygodnia przed rozpoczęciem kursu całość wpłaty podlega zwrotowi na wskazany numer konta bankowego.
 2. W przypadku rezygnacji w okresie krótszym niż 1 miesiąc do rozpoczęcia szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 3. W wypadku choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim (tzw. L-4), Firma Med Coach umożliwia uczestnictwo w innym wybranym kursie, w dostępnym terminie.
 4. W każdym z przypadków wymienionych w punktach 2-5 istnieje możliwość wskazania Uczestnika zastępczego, który będzie uczestnikiem danego szkolenia, po wcześniejszej akceptacji przez Organizatora. W tym przypadku całość wpłaty zostaje zwrócona Uczestnikowi, który zgłosił rezygnację.
 5. W innych wypadkach niż opisanych w podpunktach 2-5, nie ma możliwości zwrotu dokonanych wpłat. Wyjątkiem jest odwołanie kursu przez Organizatora.

IV. Zmiany terminu szkolenia, odwołanie szkolenia

 1. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, według wyboru Uczestnika organizator zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie. Organizator, odwołując kurs, nie ponosi finansowej, ani żadnej innej odpowiedzialności za poniesione przez Uczestników koszty związane z podróżą i poczynionymi rezerwacjami, a które związane są z kursem (w tym m.in. koszty rezerwacji czy zaliczek i opłat za podróż do miejsca szkolenia czy płatności związane z zakwaterowaniem).
 2. W przypadku niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na 5 dni przed rozpoczęciem kursu Organizator ma prawo odwołać szkolenie lub przełożyć termin szkolenia bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony Uczestników. W przypadku zdarzeń losowych (choroba instruktora, awarie uniemożliwiające korzystanie z sali szkoleniowej itp.) lub innych niezależnych od organizatora przyczyn, Organizator ma prawo odwołać szkolenie lub przełożyć termin szkolenia w każdej chwili bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony Uczestników. Wpłaty zostaną wówczas zwrócone wszystkim uczestnikom.

V. Ceny szkoleń i warunki płatności

 1. Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych oraz certyfikat. Nie obejmują kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz kosztów podróży.
 2. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich oraz są cenami brutto. Brak uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację ze szkolenia i upoważnia Organizatora do nieświadczenia usług dla Zamawiającego.

VI. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym adresu e-mail do przesyłania przez Organizatora informacji o kursach/ szkoleniach oraz informacji handlowych. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze zdjęć, filmów zrobionych
na szkoleniu, w którym uczestniczył i nie rości sobie praw finansowych ani prawnych do ich publikacji na portalach społecznościowych należących do Organizatora oraz stronie internetowej: www.arkomed.pl

VII. Prawa autorskie

Wszystkie szkolenia i warsztaty są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.).

VIII. Podsumowanie

Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem warunków regulaminu.

 

close
Potrzebujesz więcej
informacji?
Oddzwonię do Ciebie!


* Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych
lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
Zostaw numer
oddzwonimy!
Rejestracja
Wyślij zapytanie
na interesujący Cię temat...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ARKOMED, ul. Nocznickiego 25,
01-948 Warszawa w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi "umów wizytę".