Menu Zamknij

Kontakt

Masz pytanie?
Zapraszamy do kontaktu

Nocznickiego 25,
01-948 Warszawa

  Wypełnij formularz

  Regulamin monitoringu wizyjnego
  w Przychodni Rehabilitacyjnej ArkoMed w Warszawie
  § 1 Postanowienia ogólne

  Regulamin określa cele i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego, miejsca objęte monitoringiem, przechowywania zapisu z kamer oraz tryb udostępniania zapisanych danych.

  Administratorem danych z systemu monitoringu wizyjnego jest Przychodnia Rehabilitacyjna ArkoMed w Warszawie.

  Właściciel Przychodni wyznacza miejsca do stosowania monitoringu wizyjnego.
  § 2 Cele i podstawy prawne stosowania monitoringu wizyjnego

  Monitoring wizyjny prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku
  publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie przychodni.

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego jest:
  1) art. 6 ust. 1 lit. e) i f) oraz art. 9 ust. 2 lit g) i h) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w związku z właściwymi przepisami prawa krajowego:
  2) art. 23a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
  3) art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
  § 3 Zakres monitoringu wizyjnego

  Monitoring wizyjny obejmuje następujące budynki:

  Recepcja

  Korytarz

  Gabinet nr 1, 2, 3

  Sala kinezyterapii

  Sala zabiegowa

  Monitoring wizyjny z zapisem obrazu obejmuje miejsca ogólnodostępne: wejścia/wyjścia z budynków, rejestracje/poczekalnie.

  Dane z systemu monitoringu obejmują:czas i miejsce zdarzeń objętych monitoringiem, wizerunki osób oraz sposoby zachowania się osób, których wizerunek utrwalono na urządzeniu rejestrującym, numery rejestracyjne samochodów w przypadku monitorowania parkingu.

  Rejestracji i zapisowi danych na rejestratorze danych podlega wyłącznie obraz. Kamery nie
  rejestrują dźwięku.

  Monitoring funkcjonuje w godzinach 6:00-22:00.

  Monitoring nie obejmuje pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, socjalnych, stołówek, szatni, przebieralni, pomieszczeń udostępnianych zakładowym organizacjom związków zawodowych, miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych za wyjątkiem dozwolonych przepisami prawa.
  § 4 Okres przechowywania nagrań z monitoringu wizyjnego

  Zapisy z monitoringu są przechowywane maksymalnie przez okres 7 dni. Po tym okresie
  zarejestrowane dane zostają automatycznie nadpisywane, tj. całkowicie i bezpowrotnie niszczone.

  Osoba zainteresowana lub organ uprawniony na podstawie przepisów prawa może zwrócić się do Managera przychodni z pisemnym wnioskiem o zabezpieczenie przed automatycznym usunięciem nagrania z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania. Wniosek należy złożyć w Recepcji.
  Wniosek o zabezpieczenie nagrania powinien zostać złożony przed upływem terminu przechowywania nagrań z monitoringu wizyjnego.

  W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub przychodnia powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, terminy wskazane powyżej mogą ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

  Zabezpieczone kopie nagrań z systemu monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione wyłącznie uprawnionym organom w zakresie prowadzenia przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze, na ich pisemny wniosek.

  Informacja o udostępnieniu danych zostaje odnotowana przez pracownika, który je udostępnia w Rejestrze udostępniania danych z monitoringu wizyjnego stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.
  § 5 Obsługa monitoringu wizyjnego

  Za obsługę techniczną oraz prawidłowe funkcjonowanie systemu monitoringu wizyjnego odpowiedzialni są właściciel oraz menager pzrychodni ArkoMed.

  Dostęp do bieżącego podglądu obrazu lub nagrań z monitoringu posiadają wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy Zespołu ds. informatycznych oraz manager przychodni, właściciel. Osoby te zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
  § 6 Obowiązek informacyjny wobec osób objętych monitoringiem wizyjnym

  Wejścia do budynków, pomieszczenia oraz strefy monitorowane są oznaczone w sposób widoczny i czytelny naklejkami z piktogramem kamery.

  Wejście osoby w strefę objętą monitoringiem jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących w zakresie wizerunku i wykonywanych czynności zarejestrowanych przez monitoring.
  § 7 Postanowienia końcowe

  Dane z monitoringu wizyjnego nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.