Menu Zamknij

REGULAMIN MONITORINGU PRZYCHODNI

Regulamin monitoringu wizyjnego
w Przychodni Rehabilitacyjnej ArkoMed w Warszawie
§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa cele i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego, miejsca objęte monitoringiem, przechowywania zapisu z kamer oraz tryb udostępniania zapisanych danych.
 2. Administratorem danych z systemu monitoringu wizyjnego jest Przychodnia Rehabilitacyjna ArkoMed w Warszawie.
 3. Właściciel Przychodni wyznacza miejsca do stosowania monitoringu wizyjnego.
  § 2 Cele i podstawy prawne stosowania monitoringu wizyjnego
 4. Monitoring wizyjny prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku
  publicznego, ochrony dóbr i mienia osób przebywających na terenie przychodni.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego jest:
  1) art. 6 ust. 1 lit. e) i f) oraz art. 9 ust. 2 lit g) i h) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w związku z właściwymi przepisami prawa krajowego:
  2) art. 23a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
  3) art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
  § 3 Zakres monitoringu wizyjnego
 6. Monitoring wizyjny obejmuje następujące budynki:
 • Recepcja
 • Korytarz
 • Gabinet nr 1, 2, 3
 • Sala kinezyterapii
 • Sala zabiegowa
 1. Monitoring wizyjny z zapisem obrazu obejmuje miejsca ogólnodostępne: wejścia/wyjścia z budynków, rejestracje/poczekalnie.
 2. Dane z systemu monitoringu obejmują:czas i miejsce zdarzeń objętych monitoringiem, wizerunki osób oraz sposoby zachowania się osób, których wizerunek utrwalono na urządzeniu rejestrującym, numery rejestracyjne samochodów w przypadku monitorowania parkingu.
 3. Rejestracji i zapisowi danych na rejestratorze danych podlega wyłącznie obraz. Kamery nie
  rejestrują dźwięku.
 4. Monitoring funkcjonuje w godzinach 6:00-22:00.
 5. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, socjalnych, stołówek, szatni, przebieralni, pomieszczeń udostępnianych zakładowym organizacjom związków zawodowych, miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych za wyjątkiem dozwolonych przepisami prawa.
  § 4 Okres przechowywania nagrań z monitoringu wizyjnego
 6. Zapisy z monitoringu są przechowywane maksymalnie przez okres 7 dni. Po tym okresie
  zarejestrowane dane zostają automatycznie nadpisywane, tj. całkowicie i bezpowrotnie niszczone.
 7. Osoba zainteresowana lub organ uprawniony na podstawie przepisów prawa może zwrócić się do Managera przychodni z pisemnym wnioskiem o zabezpieczenie przed automatycznym usunięciem nagrania z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania. Wniosek należy złożyć w Recepcji.
  Wniosek o zabezpieczenie nagrania powinien zostać złożony przed upływem terminu przechowywania nagrań z monitoringu wizyjnego.
 8. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub przychodnia powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, terminy wskazane powyżej mogą ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 9. Zabezpieczone kopie nagrań z systemu monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione wyłącznie uprawnionym organom w zakresie prowadzenia przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze, na ich pisemny wniosek.
 10. Informacja o udostępnieniu danych zostaje odnotowana przez pracownika, który je udostępnia w Rejestrze udostępniania danych z monitoringu wizyjnego stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.
  § 5 Obsługa monitoringu wizyjnego
 11. Za obsługę techniczną oraz prawidłowe funkcjonowanie systemu monitoringu wizyjnego odpowiedzialni są właściciel oraz menager pzrychodni ArkoMed.
 12. Dostęp do bieżącego podglądu obrazu lub nagrań z monitoringu posiadają wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy Zespołu ds. informatycznych oraz manager przychodni, właściciel. Osoby te zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
  § 6 Obowiązek informacyjny wobec osób objętych monitoringiem wizyjnym
 13. Wejścia do budynków, pomieszczenia oraz strefy monitorowane są oznaczone w sposób widoczny i czytelny naklejkami z piktogramem kamery.
 14. Wejście osoby w strefę objętą monitoringiem jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących w zakresie wizerunku i wykonywanych czynności zarejestrowanych przez monitoring.
  § 7 Postanowienia końcowe
 15. Dane z monitoringu wizyjnego nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.